Team

Jürg Homberger: Administration, Redaktion, Mailing, Kursanmeldung, Co-Leitung

Robert Stolz: Hauptkursleitung

Ueli Gerber: Kursmanual, Dokumentation, 3D-Gestaltung

Robert Bless: Konzeption, Koordination, pädagogische Leitung, Co-Leitung, Webseite, Grafik

Stefan Bellini: Co-Leitung

Shirts zum Kurs

Andy Roth: Co-Leitung

Downloads


Logo, Plakat, Anmeldetalon finden sich hier.